ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਆਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ! ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ (PT) ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ (PT) ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ (PT) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ! ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ! ਪੀ ਟੀ।

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣੇ ਬਣਾਓ।

Man walking with train in background.

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ PTV ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ myki (ਮਾਈਕੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਪਾਓ

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ myki ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 1

Step 1

PTV ਐਪ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ‘myki’ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 2

Step 2

'myki top up & balance' (myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ) ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ੍ਹਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 3

Step 3

ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 4

Step 4

ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈ ਜਾਣ

ਆਪਣੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੈ-ਆਪ ਪੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 1

Step 1

ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ myki ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 2

Step 2

ਉਹ myki ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ‘set up auto top up' ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 3

Step 3

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ myki ਬਕਾਇਆ $10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ $20 ਪੈ ਜਾਣ

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 4

Step 4

ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ) ਭਰੋ, ਫਿਰ ‘confirm and submit’ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਆਓ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ?

ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੁਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਆਓ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ।

ਸੁੰਦਰ ਲੇਨਵੇਅ ਕਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਆਦੀ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨਣਾ। ਆਓ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਆਉ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ❤️